art
contenttext

Kwalifikacja wojskowa w 2014 roku na terenie Gminy Słubice

Czas trwania kwalifikacji wojskowej od 3 lutego do 7 lutego 2014 r. i 17 lutego 2014 r. (mężczyźni)

Czas trwania kwalifikacji wojskowej- 14.02.2014 r. (kobiety).
Miejsce kwalifikacji – Internat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, al. Niepodległości 23 w Słubicach.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej poddani są mężczyźni:

- urodzeni w latach 1995 roku;

- urodzeni w latach 1990 - 1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok życia.

Pamiętaj!
Na kwalifikację wojskową zobowiązany jesteś do zabrania ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
- prawo jazdy (jeśli posiadasz);
- fotografię formatu 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
- dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych (jeśli posiadasz);
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pamiętaj!
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym czasie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa - zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu:
• założenia ewidencji wojskowej,
• ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,
• wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
• rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok życia.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.


W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
• sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny);
• wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• założeniem lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
• wydaniem wojskowych dokumentów osobistych, (książeczek wojskowych);
• przeniesieniem osób podlegających stawieniu sie do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
• przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.