Deklaracja za odpady komunalne do 31 marca 2013 r.

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do dnia 31 marca 2013 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym w którym został ustanowiony zarząd, deklarację w imieniu właścicieli lokali składa zarząd. W pozostałych przypadkach deklarację składają wszyscy właściciele nieruchomości.

Do deklaracji należy załączyć kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz kopie faktur za zużytą wodę w 2012 r.

Deklarację można pobrać pod adresem:

www.slubice.pl/pl/fk-oplata_za_gospodarowanie_odpadami