Informacja na temat stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

W roku 2015 stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty od posiadania psów wynoszą tyle samo co w roku 2014. Stawki podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na ustawowym poziomie. Wysokość poszczególnych stawek obrazuje zamieszczona tabela.