Kontrole podatkowe od sierpnia

Od 1 sierpnia br. na terenie Gminy Słubice prowadzone będą kontrole podatkowe poprzez oględziny budynków, budowli i gruntów. Celem tej kontroli będzie sprawdzenie i ustalenie stanu faktycznego oraz konfrontacja danych składanych przez podatników w informacjach lub deklaracjach podatków lokalnych.

Osoby fizyczne i prawne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację lub deklarację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.
Pracownicy dokonujący czynności kontrolnych, w przypadkach ujawnienia rażących nieprawidłowości, będą kierowali sprawy do postępowania karno-skarbowego.
Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji albo składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy podlega karze grzywny.
W związku z powyższym Burmistrz Słubic zachęca podatników do zweryfikowania zgłoszonej do opodatkowania powierzchni nieruchomości i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodności, skorygowania danych w Urzędzie Miejskim w Słubicach.